TOP

Ukratko, prema čestično-talasnoj dualnosti materije, gde svakom kvantnom objektu s masom mirovanja može da pridružiti frekvencija (deBrojeva hipoteza) tako isto i svakom fotonu bilo koje frekvencije može da se pridruži masa.

A sad malo opširnije.
Niko ne sumnja da svetlost poseduje energiju jer u to može lako da se uveri – na suncu je toplije nego u hladu iako je temperatura vazduha na ta dva mesta skoro ista. A toplije je samo zato što onaj ko je na suncu direkto prima energiju od apsorbovane svetlosti.

Da bi objasnio fotoelektrični efekat, Ajnštajn je još 1905. godine postulirao (predložio) da se energija svetlosti ne prostire kontinualno nego u paketima koji su nazvani fotonima. (Ajnštajnu je za to otkriće dodeljena Nobelova nagrada.) Dakle, foton je mali paket energije kojem možemo da pridružimo seriju veličina:
– po Plankovoj teoriji zračenja tom paketu energije (fotonu), E, možemo da pridružimo frekvenciju:

gde je h Plankova konstnanta a ν frekvencija.
– po Ajnštajnovoj jednačini koja daje vezu izmedju energije i mase tom paketu energije možemo da

Hm, a teorija relativnosti kaže da nijedno telo koje poseduje masu ne može da se kreće brzinom svetlosti. Zbog toga je uveden pojam mase mirovanja pa se kaže da ni jedno telo s konačnom masom mirovanja ne može da se kreće brzinom svetlosti. Otuda zaklučujemo da foton, koji u vakumu postoji samo dok se kreće brzinom svetliosti, nema masu mirovanja. Što nas dovodi na centralno pitanje: šta je masa fotona? Verovatno na to pitanje nema pravog odgovora, ali postoji serija eksperimenata koji se lako objašnjavaju, bez ostatka, ako se fotonu pridruže impuls

1. Pritisak svetlosti. Postojanje pritiska svetlosti postulirao je još 1871.godine Maksvel (tvorac moderne teorije eletromagentizma) a eksperimentalno potvrdio Lebedev 1900. godine. Najlakše ga je objasniti tako što se zamisli da su fotoni čestice impulsa, p, koje udarom prenose impuls na površinu, u potpunoj analogiji sa pritiskom koji molekuli gasa vrše na zidove posude u kojoj su zatvoreni. Da to nije samo plod mašte potvrdjeno je 2010. godine kada su Japanski naučnici lansirali ogromno sunečvo jedro, IKAROS, kojim je eksperimentalno potvrdjena izvodljivost pogona na svetlosni pritisak. (Kao što vetar tera jedrenjak prenosom impulsa molekula vazduha na jedro tako i svetlost pogoni sunčevo jedro prenosom impulsa fotona koji padaju na njegovu površinu.)

2. Uticaj gravitacije na energiju fotona: Paund-Rebka eksperiment. Raznličiti aspekti Ajnštajnove teorije relativnosti eksperimentalno su porveravani na brojne načine a Paund-Rebka eksperiment je jedan od najlakših za razumevanje. Paund (profesor) i Rebka (dokotrant) su 1959. merili promenu frekvencije gama-fotona koji izleću iz radioaktivnog izvora kada se snop fotona usmeri na gore ili na dole. I našli da promena frekvencije postoji i da može da se opiše jednostavnom jednačinom, istom kao i za promenu potencijalne energije materijalnog tela, mase m, kada promeni visnu za H: E = m·g·H (g – gravitaciono ubrzanje). Dakle, foton poslat u vis od svoje prvobitne energije, h·ν, izgubi onoliko koliko je potrebno telu mase iste kao što je masa fotona, m, da se popne na visinu, H, gde se meri frekvencija. I zbog gubitka energije na ‘podizanje’ u gravitacionom polju, energija fotona opada, otuda opada i njegova frekvencija. I obrnuto, foton poslat na dole dobija energiju na račun potencijalne energije pa njegova frekvencija poraste u iznosu ekvivalentnom promeni potencijalne energije tela iste mase. Drugim rečima, uticaj gravitacije na svetlost može da se opiše tako što se fotonu frekvencije ν, pripiše masa, m, prema gore navedenim jednačinama.

Dvema veoma uspešnim srednjoškolskim verzijama Festivala nauke u Požegi, odnosno Nišu, kroz nekoliko dana pridružuje se i školski festival u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. U OŠ „Despot Stefan Lazarević“ u Mirijevu, ulica Nova br 15, 27. januara ove godine održaće se prvi školski Festival nauke pod sloganom „Na mladima svet ostaje“. U periodu od 9 do 11 sati pre podne dvadesetak učenika predstaviće čak 60 eksponata u ljubiteljima nauke već poznatom festivalskom duhu.
Mesto i učesnici predstojećeg festivala ne smeju ni na tren zazvučati neozbiljno potencijalnim posetiocima, jer ovi učenici imaju veliku podršku od strane svojih profesora i direktorke, opštine Zvezdara, ali i od gostiju festivala: Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i Centar za promociju nauke.
Neki od eksperimenata koje će posetioci moći da vide na ovom festivalu su biber koji beži od prsta, Teslin transformator, pravljenje baterije od voća ili nevidljivo mastilo. Takođe će biti predstavljene biološke i geološke zbirke, ali i druge nenavedene nauke i discipline.
„Glavni i odgovorni“ za ovaj događaj je Jovan Markov, pre godinu dana i sam učenik ove škole, a sada učenik prvog razreda Matematičke gimnazije. Prema Jovanu, cilj održavanja školskog festivala je približavanje predmeta redovne nastave učenicima, odnosno sagledavanje školskog gradiva iz drugačije, zabavne perspektive. Iz tih razloga ovo je sjajna prilika nastavnicima drugih škola da sa zainteresovanim učenicima posete ovu školu 27. januara.

人間が個人的に健康であり、健康を将来も維持することは、その人自身のためだけでなく、社会全体のためにも大きな意味を持ち利益を得る。

言い換えれば、社会はその発展と利益のために、各個人が十分な健康を維持できるように努める義務と責任を持つものである。

したがって、社会はメンバーの健康を診断し、異常がある場合には、治療するように行い、異常がない場合には、その状態を維持するようにしたり、さらに増進させるようにして、将来に異常が発生しないように予防的措置を講じなければならない。

健康管理とは、そのような機構として行う一連の活動である。会社や工場では、従業員の病気が生産能力に影響を与えるので、その予防措置として、従業員の健康を管理しており、国は、そのような産業に対して、労働基準法に基づき、指導·監督を行い、健全な国民を育成するため、学校の生徒·児童の健康を管理している。

社会福祉の向上に応じて、将来的には幼児妊婦、更には全国民がこのような機構として、定期的な健康診断を受け、身体計測値·栄養状態·ツベルクリン反応·胸部Ⅹ線検査·血圧他の病気以上が把握記録され、過去と現在の健康状態が観察され、必要な場合には、様々なアドバイス·注意を与え、措置がとられるべきである。

健康管理は、病気の早期発見·健康相談·予防接種·衛生教育·生活環境の整備など予防医学の実践ということを認識されてきたが、健康異常者の回復と社会への適応などの治療薬の活動でもあるとの見方が有力となっている。

予防の観点から病気になる前に、定期的な検査を受けて病気の早期発見と早期治療が有効であることは当然である。

性感染症と無症候性の種類

性感染症の種類によっては症状を引き起こすことなく表示されます。女性の70%は全く症状なしに、ブドウ球菌、例えば、構造および/またはクラミジアによって引き起こされる感染症のキャンペーンタイプの男性の大部分にさらされないことがあります。

そして、それは、以下に説明含まれる重篤な合併症の出現に両方のタイプと無症候性感染症の症状を導くことができます。

性感染症は、悪、女性の健康に影響を与えます

性と生殖に関する健康と母親と新生児の健康上の未処理、深刻な影響のままで性感染症の失敗です。

特に女性では、予防感染することができます不妊の最も重要な原因のこれらのタイプを表すもの。

これは、例えば、その%および症状を伴う、クラミジア感染症、または妊娠骨盤内炎症性疾患の種類に苦しむ女性の40〜10%の間に示されています。

そして女性の不妊症の症例の30%〜40%の後ろの感染の結果としてトランペットへの損傷を骨盤内炎症性疾患を契約している女性は、6〜10倍に彼を妊娠しておらず、以前の骨盤内炎症性疾患に子宮外妊娠の40%から50%に起因することができます。

女性よりも(卵管)子宮外妊娠のリスクに直面しています。

それはまた、女性では性器癌の発症にヒトパピローマウイルスの特定の種類の、特に子宮頸がんを引き起こす可能性があります。

参考サイト:性病検査の費用について知りたい場合はこちらからどうぞ。

どのようにして感染を予防できますか?

セックスをするたびに正しくコンドームを使用してください。
セックスパートナーの数を制限し、パートナー間を行き来することはありません。
性的禁欲を実践するか、感染していない相手との性的接触を制限する。
感染していると思われる場合は、性的接触を避け、医師に相談してください。

排尿や排尿や異常な痛みや発疹などの性器の症状は、性行為をやめ、すぐに医師に相談するべき信号です。あなたが淋病または他のSTDを持っていると言われて治療を受けた場合は、あなたの最近の性交渉相手のすべてに連絡して医師に診てもらうことができます。

抗レトロウイルス治療(ART)HIVの蔓延を阻害します。人が治療を開始する前にあまりにも長く待つ場合したがって、それは、結核などの感染症に対してより脆弱であるとそれがすべてあまり効果をさらに処理することができます。研究では、抗レトロウイルス治療を開始することだけではなく、患者にとって有益であるが、それはまた、針や無防備なセックスを共有する際に、ウイルスを送信するリスクを減少させることを示しています。

2014年4月に発売の研究では、外来患者サービスにタインホアとタイグエンの13州に通う約300 HIV +の薬物使用者が関与します。参加者は、研究に関する情報を受信し、抗レトロウイルス薬を投与します。彼らは、HIVのために自主的にスクリーニングし、アドバイスを受けることになります。研究はまた、参加者が治療を尊重方法を追跡し、研究者は、プログラムが適用されると許容長期だろう程度を評価するために、医療スタッフと患者と会う予定です。

WHOは、提案整理し、彼らの行動は、しばしば非難や犯罪されているため、特にアプローチが難しいグループに、地上でのHIVに対する有効な制御プログラムのための政府の政策の基礎として機能する研究をサポートしています例えば薬物使用者、男性とセックスワーカーとセックスをする男性を注入します。

カップルでHIV感染の臨床研究に基づいて減少治療の早期投与が、特に最も影響を受けた集団で、実際に実装することができる、ということを理解することが基本です」博士英 – とらぶる – ロー、西太平洋のためのWHO地域事務局の専門家。